TRADICIJSKI OBRTI - nove atrakcije kulturnog turizma

Ova publikacija je sufinancirana od strane Europske Unije. Sadržaj i stavovi u publikaciji su isključiva odgovornost korisnika, Muzeja Hrvatskog zagorja, i ne odražavaju nužno stavove  Europske Unije

Cilj projekta

Sve aktivnosti u sklopu projekta podređene su jednom cilju, a to je održivost tradicijskih obrta, znanja i vještina danas u 21.st., a što se može postići zajedničkom sinergijom i uz podršku ne samo kulturnih institucija i obrtnika, već i obrtničkih komora i drugih ministarstava.

_________________________________________________________________

2007.- 2008.


Cilj projekta iz početka stvaranja projekta bio je stvoriti sinergije između tradicijskih obrta, vještina i nematerijalne baštine sa sektorom turizma stvarajući nove atrakcije u prekograničnom području. CRAFTATTRACT je osmišljen s ciljem stvaranja odgovarajuće platforme koja će kulturnom turizmu u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske ponuditi nove sadržaje.
Pored povezivanja nositelja tradicionalnih znanja i mladih polaznika putem radionica, projekt izravno stvara mogućnosti za korištenje njihovih vještina u kulturno-turističkim programima. 
U sklopu CRAFTATTRACTA osnovan je Centar za tradicijske obrte i vještine u Kumrovcu, koji raspolaže sveobuhvatnom bazom podataka o obrtima i vještinama u Krapinsko-zagorskoj županiji.

   
   
   
O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Korisnici i sudionici | Kontakti | Nakladništvo | Priznanja | Predstavljanje projekta | Održivost projekta | MHZ, Gornja Stubica |

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI




English | Hrvatski | Slovenski